brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY brandnewday@brandnewday.pl

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will
| 602 661 883 m.will@brandnewday.pl

Katarzyna Trocha | 666 952 600 k.trocha@brandnewday.pl

Etapy ewolucji outsourcingu

Outsourcing pierwszej generacji.

Na tym etapie firmy widzą w outsourcingu przede wszystkim sposób na obniżenie kosztów działalności. Dzięki temu, że dostawcy usług outsourcingowych korzystają z efektów skali, firma może pozyskać na zewnątrz potrzebne zasoby taniej, niż gdyby korzystała z zasobów własnych. Outsourcing pierwszej generacji charakteryzują długie, wieloletnie kontrakty, podpisywane przez firmę z jednym usługodawcą, działającym na tym samym obszarze (onshoring).

Outsourcing drugiej generacji.

Nazywany bywa outsourcingiem strategicznym lub transformacyjnym. Według autorów raportu właśnie na tym etapie jest dziś większość firm korzystających z usług outsourcingowych. W outsourcingu drugiej generacji przekształceniu ulega model biznesowy: firma definiuje swoje kluczowe kompetencje, skupiając własne zasoby na doskonaleniu ich, a procesy niekluczowe zleca na zewnątrz. W ten sposób pozyskiwane z zewnątrz kompetencje wspomagają realizację celów strategicznych, a outsourcing staje się elementem strategii. W outsourcingu drugiej generacji na zewnątrz wydzielane są całe procesy biznesowe, z reguły wykraczające swoim zasięgiem poza jeden pion w przedsiębiorstwie i wsparte zastosowaniem wysokiej klasy technologii. Ten etap w ewolucji outsourcingu cechują krótsze niż w poprzednim etapie kontrakty, a dla wielu firm docelowym modelem działania jest przeniesienie procesów biznesowych do innego kraju (offshoring).

Outsourcing trzeciej generacji.

Na tym etapie wydzielenie na zewnątrz obszarów działalności służy przede wszystkim zapewnieniu firmie rozwoju i innowacyjności. W outsourcingu trzeciej generacji dostawca usług staje się często motorem zmian – może dostarczać nowe pomysły, koncepcje i innowacje, być inicjatorem wejścia na nowy rynek czy nawet zmiany definicji biznesu. Na zewnątrz wydziela się działy badań i rozwoju, marketingu oraz sekcje prawne. Oprócz usług związanych z outsourcingiem procesów biznesowych realizowane są usługi wynikające z outsourcingu procesów wiedzy (Knowlegde Process Outsourcing – KPO). Outsourcing trzeciej generacji stosowany jest przede wszystkim przez firmy technologiczne i farmaceutyczne. Firmy Eli Lilly, Pfizer czy AstraZeneca badania nad nowymi lekami prowadzą w Indiach. Swoje działy R&D mają tam też największe firmy z branży zaawansowanych technologii, jak choćby HP, IBM, Sun Microsystems czy Microsoft, a także Nokia, Motorola i Ericsson. Dla outsourcingu trzeciej generacji charakterystyczne jest zawieranie umów jednocześnie z wieloma dostawcami (multisourcing).